افتخارات

فعالترین صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

با عنایت به رتبه بندی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موفق به دریافت عنوان فعالترین صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن در سال 1397 شدیم.

honor
honor
فعالترین تامین سرمایه بر اساس فعالیت اصلی

با عنایت به رتبه بندی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موفق به دریافت عنوان فعالترین تامین سرمایه بر اساس فعالیت اصلی در سال 1397 شدیم.

فعالترین صندوق سرمایه گذاری در سهام ثروت آفرین تمدن

با عنایت به رتبه بندی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موفق به دریافت عنوان فعالترین صندوق سرمایه گذاری در سهام ثروت آفرین تمدن در سال 1397 شدیم

honor
honor
مجوز فعالیت

مجوز فعالیت شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان (سهامی خاص)
از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران